`


Obsługa BHP

 

 • Wypełnianie zadań służby bhp zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami) – usługa stała na podstawie obustronnie zawartej umowy
 • Przeprowadzanie szkoleń ogólnych wstępnych
 • Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników na stanowiskach  robotniczych i administracyjno-biurowych
 • Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy w zakresie elementarnym
 • Udział w pracach zespołu powypadkowego i opracowywanie kompletnej dokumentacji powypadkowej (wypadki w pracy powodujące czasową niezdolność do pracy, ciężkie, śmiertelne, zbiorowe, wypadki w drodze do i z pracy, wypadki w związku z wykonywaniem umowy-zlecenia)
 • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego (w tym ryzyko zawodowe w związku z narażeniem na czynniki biologiczne i czynniki chemiczne oraz w związku z wykonywaniem ręcznych prac transportowych)
 • Sporządzanie zakładowych programów poprawy warunków pracy (narażenie na hałas i drgania mechaniczne)
 • Sporządzanie rocznych informacji o czynnikach rakotwórczych
 • Organizowanie badań i pomiarów środowiska pracy, sporządzanie i aktualizacje rejestrów i kart pomiarów
 • Organizowanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych, wykazów, zestawień, rejestrów, opracowań z zakresu bhp
 • Doradztwo w zakresie bhp