`
ZUSokracja
 • Wypadek 3
  Pewien pracodawca prowadzący firmę zatrudniającą kilkaset osób systematycznie wyjeżdża na różne spotkania biznesowe odbywające się tak w kraju jak i za granicą. Podczas jednego z takich wyjazdów, na który udał się ze swoim dyrektorem handlowym, ulega wypadkowi: w czasie przerwy między prelekcjami, prowadzonych przez specjalistów branżowych łamie nogę na korytarzu – przyczyna: świeżo myta, mokra, śliska posadzka. Na miejscu udzielona zostaje pomoc specjalistyczna, a poszkodowany zaopatrzony zostaje w dokumentację potwierdzającą zdarzenie i zastosowane leczenie. Po przyjeździe do kraju zgłasza wypadek w ZUS, kompletuje dokumentację i przekazuje ją organowi sporządzającemu kartę wypadku (w tym wypadku do ZUS).

 • Wypadek 2

   

  U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku. Pracownik wchodzi w strefę niebezpieczną pewnego urządzenia, z zamiarem (takie miał subiektywne odczucie) jego naprawy. W tym samym czasie operator tego urządzenia, nie widząc majstrującego tam współpracownika, urządzenie uruchamia. W efekcie „serwisant” w wyniku przygniecenia doznaje rozległych obrażeń wewnętrznych (uszkodzone organy wewnętrzne, krwotok wewnętrzny).

 • Wypadek 1

  U pewnego pracodawcy dochodzi do wypadku (dziwny to pracodawca bo zatrudnionych: 1, pracujących: 1). Pracownik podczas pracy wykonywanej z drabiny rozstawnej spada z niej tak nieszczęśliwie, ze traci przytomność. Konieczna natychmiastowa interwencja lekarska, helikopterem poszkodowany odwieziony zostaje do szpitala specjalistycznego. Tam po kilku dniach pacjent przytomność odzyskuje i jest już w stanie udzielić odpowiedzi przy przeprowadzonym przez prowadzącego lekarza wywiadzie.Aktualności

źródło pochodzenia zamieszczanych aktów prawnych: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/)

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
poniedziałek, 25 listopad 2013 21:05

Zmiana przepisów w sprawie chorób zawodowych

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.